Västanå naturreservat och Röttle

VÄSTANÅ NATURRESERVAT & RÖTTLE BY

 

VÄGBESKRIVNING

Västanå naturreservat ligger vid Vätterns strand strax söder om Röttle by, fem kilometer söder om Gränna. Följ skyltning från landsvägen strax norr om Gyllene Uttern, där du tar av mot Västanå. Fortsätt till Röttle by där du kan parkera mitt i byn. Strax söder om byn finns en parkeringsplats med information om naturreservatet. Härifrån utgår flera markerade vandringsleder som ger fina möjligheter att uppleva fågellivet i området.

 

VARIERANDE NATUR

Västanå naturreservat, som bildades 1982, ligger i förkastningsbranten mellan Vätterns strand och E4. Omkring en kilometer av Röttleåns ravin mot sydost ingår också i reservatet. Området innehåller en mängd olika biotoper. Hällmarkstallskog uppe på förkastningsbranten, ädellövskog av lundkaraktär på de så kallade rasterna nedanför förkastningsbranten, frodiga bäckraviner utmed Röttleån i norr och vid Sandviksbäcken i söder samt en drygt fyra kilometer lång strand utmed Vättern.

 

FÅGELLIVET

Områdets varierande natur ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. Inom Västanå naturreservat har drygt 90 fågelarter noterats, varav omkring 50 häckar mer eller mindre regelbundet.

 

I hällmarkstallskogen hittar man bland annat arter som svartmes, tofsmes och rödstjärt.

I rasternas högstammiga lövskogar är artrikedomen betydligt större. Karaktärsarter är grönsångare,bofink,svartvit flugsnappare,trädpiplärka och svarthätta. De flesta andra sångare häckar här, bland andra härmsångare, trädgårdssångare, ärtsångare, törnsångare och vissa år sjunger också gransångare. Större och mindre hackspett samt spillkråka och gröngöling häckar, vilket visar att det finns såväl grova träd som död ved. Skogsduvan utnyttjar sedan deras bohål och här häckar något par. I området häckar också åtminstone något par av mindre flugsnappare. Säkraste platserna att hitta den mindre flugsnapparen är området söder om Sandviksbäcken och bokskogen strax söder om parkeringen i reservatets norra del. I mer öppna områden hittar man den vackra rosenfinken, vars sång kan höras från mitten av maj. Området kring Röttle by var en av rosenfinkens första häckningslokaler i södra Vätterbygden. En majdag kan man med lite tur se ett bivråkspar cirkla över skogen, nyligen anlända från tropiska Afrika. Till de mer tillfälliga arterna i området hör bland andra lundsångaren som har observerats vid några tillfällen. Sommargylling, vitryggig hackspett och lappuggla tillhör också de tillfälliga arterna med ett fynd vardera.

Utmed Röttleån häckar både strömstare och forsärla. Båda arterna brukar regelbundet ses omkring vattenfallet mitt i Röttle by. Kungsfiskare har setts vid några tillfällen. I den skogsklädda ravinen som omger ån häckar främst grönsångare och gärdsmyg, men vissa år sjunger också mindre flugsnappare här.

Utmed Vätterstranden häckar drillsnäppa och härifrån ses ofta småskrake, som också möjligen häckar i området. På Vättern ses ibland även storlom på födosök.

 

LÄS MER

Om Västanå naturreservat:

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/vastana/Pages/index.aspx

 

Vandringsleder i Jönköpings kommun-Västanåleden:

http://www.jonkoping.se/download/18.16cb672f13929c7e43ad63/V%C3%A4stan%C3%A5leden.pdf

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *