Rally -23

Allhelgonarallyt 2023,rapportera era observationer på Artportalen. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.
Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, art flyttad till kolumn sedda arter = sedd (obsad, klar). RÖD färg söndagens arter.Blå text = Ej rapporterad på Artportalen, men via Bandet etc.Grön text = Ny art för rallyt
Uppdaterad  kl 15.30   Antal arter: 120 st  | Se tidigare års resultat 2002- >>>>>
Möjliga arter, EJ RAPPORTERADE Kryssade arter, KLARA
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Bläsand
Skedand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Havssula
Storskarv
Rallhäger
Ägretthäger
Gråhäger
Eremitibis
Havsörn
Fiskgjuse
Röd glada
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Kustpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Silvertärna
Sillgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Berguv
Lappuggla
Hökuggla
Pärluggla
Sparvuggla
Kattuggla
Jorduggla
Kungsfiskare
Blek tornseglare
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Tretåig hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Ladusvala
Berglärka
Större piplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Rödstjärt
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Rörsångare
Svarthätta
Gransångare
Kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Sävsparv