Rally -21

Allhelgonarallyt 2021,rapportera era observationer på Artportalen. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på söndagen.
Jag fyller i efterhand som jag hinner och får rapporter om vad som setts, art flyttad till kolumn sedda arter = sedd (obsad, klar). RÖD färg söndagens arter. Blå text, rapporterad som sedd men inte inrapporterad till Artportalen.
Uppdaterad  kl 16.20   Antal arter  109st  | Se tidigare års resultat 2002- >>>>>
     
     
Möjliga arter, EJ RAPPORTERADE   Kryssade arter, KLARA
     
    Knölsvan
Mindre sångsvan    
    Sångsvan
    Sädgås
Spetsbergsgås    
Bläsgås    
    Grågås
    Kanadagås
    Vitkindad gås
Prutgås    
    Bläsand
Skedand    
    Snatterand
    Kricka
    Gräsand
    Stjärtand
    Brunand
    Vigg
    Bergand
Ejder    
    Alfågel
    Sjöorre
    Svärta
    Knipa
    Salskrake
    Småskrake
    Storskrake
Järpe    
    Orre
Tjäder    
Rapphöna    
Fasan    
    Smålom
    Storlom
Smådopping    
    Skäggdopping
    Gråhakedopping
Svarthakedopping    
Havssula    
    Storskarv
Rallhäger    
Ägretthäger    
    Gråhäger
    Havsörn
Röd glada    
Blå kärrhök    
Duvhök    
    Sparvhök
    Ormvråk
    Fjällvråk
    Kungsörn
    Tornfalk
    Stenfalk
    Pilgrimsfalk
Vattenrall    
    Rörhöna
    Sothöna
    Trana
Kustpipare    
    Ljungpipare
    Tofsvipa
Skärsnäppa    
Kärrsnäppa    
Brushane    
    Dvärgbeckasin
    Enkelbeckasin
    Morkulla
Bredstjärtad labb    
Kustlabb    
Dvärgmås    
    Skrattmås
    Fiskmås
Silltrut    
    Gråtrut
Havstrut    
Tretåig mås    
Kentsk tärna    
  Ny Art för rallyt Silvertärna
Sillgrissla    
Alkekung    
    Tamduva
    Skogsduva
    Ringduva
    Turkduva
Berguv    
Hökuggla    
Pärluggla    
Sparvuggla    
Kattuggla    
Jorduggla    
    Kungsfiskare
Blek tornseglare    
Tornseglare    
Göktyta    
    Gröngöling
    Spillkråka
    Större hackspett
Tretåig hackspett    
    Mindre hackspett
Trädlärka    
    Sånglärka
Ladusvala    
Berglärka    
Större piplärka    
    Ängspiplärka
    Skärpiplärka
    Forsärla
    Sädesärla
    Sidensvans
    Strömstare
    Gärdsmyg
Järnsparv    
    Rödhake
Rödstjärt    
    Koltrast
    Björktrast
    Taltrast
    Rödvingetrast
    Dubbeltrast
Rörsångare    
Svarthätta    
Gransångare    
    Kungsfågel
    Skäggmes
    Stjärtmes
    Entita
    Talltita
    Tofsmes
    Svartmes
    Blåmes
    Talgoxe
    Nötväcka
    Trädkrypare
    Varfågel
    Nötskrika
    Skata
    Nötkråka
    Kaja
    Råka
    Kråka
    Korp
    Stare
    Gråsparv
    Pilfink
    Bofink
    Bergfink
    Grönfink
    Steglits
    Grönsiska
    Hämpling
    Vinterhämpling
    Gråsiska
Snösiska    
Bändelkorsnäbb    
    Mindre korsnäbb
    Större korsnäbb
    Tallbit
    Domherre
    Stenknäck
Lappsparv    
    Snösparv
    Gulsparv
    Sävsparv