VEDA VÅTMARK

Foto: Toni Hermansson (Klicka för större bild)

Veda våtmark är en några år gammal anlagd våtmark på jordbruksmark i ett fågelrikt område med många mindre fält uppdelade på flera jordbruk, vilket ger en varierad markanvändning med många gränszoner . Våtmarken är omgiven av  blöta fält, betes- och odlingsmarker med öppna diken, enstaka buskar, träd och träddungar.

Vägbeskrivning:

Kör mot Lekeryd från Huskvarna. Strax innan Lekeryd ligger gården Östergården, med ladugården på vägens högra sida. Koordinaterna for denna plats är 57,771898 14,389681.
Kommer man från Lekeryd ligger gården 1,0 km efter att Huskvarnaån åkts över vid Rammbron.

Kör in på gårdsplan framför ladugården, och vidare ner på den korta grusväg som går parallellt med landsvägen i riktning västerut. En parkering finns iordninggjord längst ner på vägen. Parkera där och gå på traktorvägen som leder ut på fälten och mot våtmarken. Lämplig observationsplats varierar bl.a. beroende på växande grödor eller om det går betande djur på något av fälten, men en bra regel är att inte gå så nära att man stör fågellivet. Det markerade krysset på kartan visar en lämplig plats med bra översikt över våtmarken utan att man står för nära.

Fåglar:

I våtmarken har hittills häckat bläsand, skedand, kricka, gräsand, knipa, grågås, kanadagås, svarthakedopping,  sothöna, enkelbeckasin och tofsvipa. Årta har setts under häckningstid, liksom vigg, skrattmås och fiskmås. Det rastar också tidvis mycket andra våtmarksfåglar. Exempel på sådana som setts är smådopping, rörhöna, snatterand, stjärtand, brunand, mindre sångsvan, större och mindre strandpipare, kärrsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, skogssnäppa och rödbena.  Vadare har bäst förutsättningar att rasta när vattenståndet är lågt.

I omgivningarna häckar också bl.a. storspov, tofsvipa, steglits, hämpling, sånglärka, stare, stenskvätta, buskskvätta, ängspiplärka, gulsparv, sävsparv och diverse andra fåglar. Det finns även goda chanser att se rovfåglar i området. Röd glada är en vanlig syn, liksom brun kärrhök som ofta jagar vid våtmarken. Tornfalk har häckat och bivråk är en annan av de rovfåglar som går att se här.
I området Tovrida – Vireda där våtmarken ligger har det setts över 170 fågelarter. Bland sällsyntheter som tillfälligt har visat sig här finns tjockfot, större skrikörn, ängshök, aftonfalk, svart stork, större piplärka och brandkronad kungsfågel.