VEDA VÅTMARK

Foto: Toni Hermansson (Klicka för större bild)

VEDA VÅTMARK
Veda våtmark är en anlagd våtmark på jordbruksmark i ett fågelrikt område mellan byarna Tovrida och Vireda. Området har många mindre fält uppdelade på flera jordbruk, och våtmarken omges av tidvis blöta fält, betes- och odlingsmarker med öppna diken, enstaka buskar, träd och träddungar.

Vägbeskrivning:
Kör mot Lekeryd från Huskvarna. Strax innan Lekeryd ligger gården Östergården, med ladugården på vägens högra sida. Koordinaterna for denna plats är 57,771898 14,389681.
Kommer man från Lekeryd ligger gården 1,0 km efter att Huskvarnaån åkts över vid Rammbron.
Kör in på gårdsplan framför ladugården, och vidare ner på den korta grusväg som går parallellt med cykelbanan i riktning västerut. Plats att parkera finns längst ner på vägen. Gå därifrån på traktorvägen som leder ut på fälten och mot våtmarken.
Det finns en observationsplats intill första kullen man kommer fram till, se krysset i kartan nedan. Därifrån har man bra överblick utan att gå för nära. Tubkikare är en fördel.
Man bör vara försiktig och ge akt på fåglarnas reaktioner om man går närmare än obsplatsen. Särskilt på hösten kan våtmarken lätt tömmas på änder om man är oförsiktig och går för nära.

Fåglar:
Våtmarkens specialitet under en rad år har varit häckande bläsänder, något som är ovanligt i Götaland. I våtmarken har det också häckat skedand, kricka, gräsand, knipa, grågås, kanadagås, svarthakedopping, skäggdopping, sothöna, enkelbeckasin, tofsvipa, skrattmås och fiskmås. Årta har setts under häckningstid, liksom vigg. Det rastar också andra våtmarksfåglar under flyttningstid. Exempel på sådana som setts är ägretthäger, smådopping, rörhöna, vattenrall, snatterand, stjärtand, mandarinand, brunand, salskrake, mindre sångsvan, större och mindre strandpipare, kärrsnäppa, småsnäppa, spovsnäppa, gluttsnäppa, svartsnäppa, grönbena, skogssnäppa och rödbena. Vadare har bäst förutsättningar att rasta när vattenståndet är lågt.
I omgivningarna häckar också bl.a. storspov, tofsvipa, steglits, hämpling, sånglärka, stare, stenskvätta, buskskvätta, ängspiplärka, gulsparv, sävsparv och diverse andra fåglar. Det finns även goda chanser att se rovfåglar i området. Röd glada är inte ovanligt att se, liksom brun kärrhök som ofta jagar vid våtmarken. Tornfalk häckar, bivråk och lärkfalk är ett par andra av de rovfågelsarter som man kan se här med lite tur.
I området Tovrida – Vireda by där våtmarken ligger har det hittills (mars 2021) setts över 180 fågelarter. Bland sällsyntheter som tillfälligt har visat sig här finns tjockfot, större skrikörn, ängshök, stäpphök, aftonfalk, svart stork, större piplärka och brandkronad kungsfågel.