Landsjöområdet

LANDSJÖOMRÅDET

 

Landsjön (stickellösaviken)
Landsjön (stickellösaviken),

 Karta

 

VÄGBESKRIVNING

Landsjön ligger i Skärstaddalen cirka en mil norr om Huskvarna. Från landsvägen mellan Huskvarna och Gränna följer man avtagsväg vid Lyckås skyltad ”Säby 2”. Landsjöns fältstation ligger på vänster sida efter ungefär 500 meter. Härifrån utgår en promenadstig till fågeltornet. Man kan också resa med buss 101. Hållplats vid Lyckås.

LANDSJÖOMRÅDET

Landsjön ligger i en bördig jordbruksbygd, vilket ger den karaktären av slättsjö i sjöns norra del. Här finns stora bladvassbestånd och betade strandängar. Vassen erbjuder goda skydds-, närings- och häckningsmiljöer för en lång rad fågelarter. I söder är stränderna branta och bergiga och sjön har här sitt största djup på drygt 11 meter. I landskapet runt sjön dominerar lövskogen med ek som det vanligaste trädslaget. I övrigt finns de flesta ädla lövträd i skogs- och hagmarkerna omkring sjön. I buskskiktet hittar man främst hassel, måbär och hagtorn. Sjöns läge nära Vättern, en ledlinje för flyttande fåglar, den bördiga jordmånen, variationen av biotoper och det levande kulturlandskapet ger tillsammans goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Landsjöns yta är 5,7 km2 och är sänkt på 1780- och 1850-talen, sammanlagt ungefär tre meter. Idag är sjön kraftigt reglerad.

 

Vista kulle

Naturreservat vars högsta punkt ligger 240 möh. Fantastisk utsikt över Vättern, Skärstaddalen och Landsjön. Härifrån sker sträckfågelräkningar regelbundet under hösten.

Bosgårdsviken

I sjöns södra del rastar ofta doppingar, änder och sothöns i skydd för västliga vindar. Näktergal hörs ofta sjunga under försommaren. Liten parkering finns vid båtplatserna utmed Vistakullevägen.

 

Nyängen

Hagmark med betande nötkreatur och får vid Säby i sjöns nordvästra del, med ek och ask i trädskiktet. Här finns ett artrikt fågelliv under vår och försommar. Sommargylling hörs någorlunda regelbundet. Parkera vid före detta badplatsen.

Stickelösaviken

Här i den grunda viken vid gården Stickelösa kan man studera häckande sångsvan och brun kärrhök. Under vår och höst rastar änder och vadare.

Slottsberget

Naturreservat. Ekdominerad ädellövskog med rikt fågelliv under vår och försommar. Parkering vid Hemvärnsgården med infart från Hillingevägen i Skärstad.

Landsjöns fältstation

Här parkerar man om man besöker fågeltornet, vilket nås efter en kortare promenad. Bas för fågelklubbens ringmärkningsverksamhet.

 

Dungen

I sumpskogen vid Lilla Lyckås växer främst grå- och klibbal. Här häckar arter som stjärtmes och mindre hackspett, men det är också en fin lokal att lyssna efter nattsångare.

Kaxholmens lövskog

Lövskog i nordostsluttningen mellan Kaxholmen och Drättinge. Lättvandrat tack vare många stigar och löpspår. Parkering vid Vistavallen.

 

FÅGELLIVET

Inom ett begränsat område runt sjön har drygt 240 fågelarter noterats. Av dessa arter häckar omkring 90 mer eller mindre regelbundet.

I lövskogen häckar fågelarter som mindre hackspett, härmsångare, stenknäck och stjärtmes. Hagmarkerna är lämpliga biotoper för bland andra törnskata, steglits och rosenfink.

Vid Lyckås i sjöns norra del finns strandängar som betas. Under vår och höst är detta rastplats för ängspiplärka, enkel- och dvärgbeckasin, gulärla med flera arter. Under vintern kan man stöta på varfågel som övervintrar här.

Jordbrukslandskapet genomkorsas av frodiga diken och vägrenar. Här hittar vi arter som gräshoppsångare, kärrsångare, flodsångare, näktergal och rosenfink. Under vår och sommar kan man höra kornknarr och ibland även vaktel spela. Höst, vinter och tidig vår är stubbåkrar, åkrar och betesmarker rastplatser för flockar av rastande flyttfåglar som tofsvipa, sånglärka, ringduva, gulsparv, grönfink, stare, björktrast, kaja och kråka. Ibland kan man hitta ringtrast och råka i dessa flockar. Under vår- och höstflyttning ses också rovfåglar som blå kärrhök, fjällvråk och ibland även pilgrimsfalk jaga över de öppna markerna.

I sjön finns rikligt med bladvass som är mäktigast i den norra delen, men också säv och kaveldun. Karaktärsarter i denna miljö är främst sävsparv och rörsångare, men här häckar också bl a sävsångare, skäggmes, brun kärrhök, vattenrall och vissa år trastsångare. Bladvassen är också mycket värdefull som övernattnings- och provianteringsplats under flyttningen för många arter av tättingar, bl a blåhake, rörsångare, sävsångare, blåmes och sävsparv.

På sjöns öppna vattenytor är skäggdopping, gräsand och sothöna karaktärsarter. Här häckar också knölsvan, sångsvan, kricka, storskrake och knipa. Under vår och höst rastar större mängder simfåglar i sjön, med kanadagås, sothöna och storskrake som de vanligaste arterna.

Tillfälligt har bland annat ägretthäger, bronsibis, rödhuvad dykand, dammsnäppa, svarthakad buskskvätta, vassångare, fältsångare, vattensångare, rosenstare och kornsparv observerats.

RINGMÄRKNING

Vid Landsjön har ringmärkning bedrivits sedan 1965. Vid Landsjöns fältstation pågår idag ringmärkning cirka 100 dagar om året och varje år ringmärks mellan 4 000 och 5 500 fåglar. Sedan starten har det märkts drygt 150 000 fåglar av 142 arter. Märkning sker av nätfångade fåglar framför allt i sjöns vassar och av boungar i holkar och i naturliga bon.

LÄS MER

Om naturreservatet Vista kulle:

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/vista-kulle/Pages/index.aspx

Om naturreservatet Slottsberget:

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/slottsberget/Pages/index.aspx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *