Dumme mosse

Foto taget vid Tranebo

Dumme mosse

Dumme mosse är ett av länets största, mest varierade myrområden med många olika våtmarkstyper. Vida kala mossar av olika slag, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar är några exempel. Den stora och orörda mossen har mycket högt värde för både vattenförhållanden och fågel-, djur-, insekts- och växtliv.

 

Länkhänvisning: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/dumme-mosse/Pages/index.aspx

 

I kanterna på det stora mossområdet finns flera fina lokaler. De bästa är Tranebo i nordost och Gigeryd i norr.

Tranebo

 

Hur hittar du dit?
Antingen tar du väg 40 (Göteborgsvägen) eller väg 26/47 (Falköpingsvägen).

Från väg 40, ca 5 km från Jönköping, svänger man av mot Mariebo, tag vänster direkt mot Axamo. Efter ca 500 m, sväng höger mot Drösphult (enskild väg), förbi Axamosjön och efter ca 4 km är du framme vid Tranebo. Kör av vägen vid 90-graders högersväng och parkera. Gå rakt fram ca 100 till fågeltornet/vindskyddet.

Norrifrån, från väg 26/47, kan man svänga av mot Skirebo efter Risbrodammen. Efter ca 5 km kommer man till Drösphult och svänger då till höger mot Tranebo, dit det är 2 km.

Eller så kan man köra uppför Björnebergsvägen och ca 700 m efter Björnebergs gård, svänger man mot Skirebo. Ca 3,5 km senare kommer man fram till Drösphult och direkt efter gården tar man av till vänster. En vägskylt talar om att det är 2 km till Tranebo.
Koordinater: SWEREF 99 N, E   6407880,  443010  Parkeringsplatsen Tranebo


Vad kan du se?

I Tranebo finns ett vindskydd med ett fågeltorn ovanpå. Vindskyddet kan komma väl till pass eftersom det ofta blåser frisk i Tranebo. Man står på en höjd över Tranebokärret och har en ypperlig utsikt över norra delarna av Dumme mosse. Tranebo är framför allt en vår- och höstlokal. Under vår- och höststräcket passerar och rastar många fåglar i området. Tranebo är en av platserna i kommunen där de första varfåglarna dyker upp. Orre hörs spela från mossen liksom smålommens kacklande och ljungpiparens vemodiga läten. Tranor och sångsvanar rastar i relativt stora mängder och flera par häckar här. Beroende på vattennivån kan även många änder rasta. Under senare delen av april, kan man i sena kvällstimman höra dvärgbeckasinen spela. Att på vår- och för-sommarkvällar vänta in skymningen ger en härlig vildmarkskänsla! På hösten kan det vissa dagar vara ett intensivt sträck av tättingar och rovfåglar. Under senhösten fram till våren är här också en bra plats att få kunna se kungs- och havsörn. Bland ovanliga fåglar kan nämnas ägretthäger, sommargylling, citronärla, småfläckig sumphöna, svartvingad glada och stäpphök.

 

 

 

Gigeryd

 

Hur hittar du dit?

Norrifrån, från 47 kan man svänga av strax väster om landskapsgränsen, mot Drottningstorp. Vid en T-korsning efter ca 3 km är du framme vid Gigeryd. Åt vänster kommer man strax ut på en bro över Domneådammen vid Tunabo, en mycket bra utkiksplats över vattnet. Åt höger kan man vid första fältets slut på vänster sida av vägen parkera, gå intill åkerkanten ca 400 m ner till vattnet där det finns ett väl gömt fågeltorn.

Koordinater: SWEREF 99 N, E   6409770,  440885  Parkeringsplatsen Gigeryd

 

 

Vad kan du se?

 

Från fågeltornet har man fin utsikt både över Domneådammen och även långt söderut över Dumme mosse. Bästa tiden här är våren och juli –augusti. Här finns en skrattmåskoloni på 200-300 par. Övriga arter som kan ses är trana, storlom, kricka, gluttsnäppa, enkelbeckasin m fl. Under vinterhalvåret kan man med lite tur kunna få se kungsörn kretsa ute över mossen.

 

Gunnarsö

Smidigast att ta sig dit är från väg 40 och då kör man mot Olsbo. Efter ca 4 km kommer man till gården. Strax efter gården kommer man fram till en bro över Domneån med stora starrkärr på båda sidor av vägen. Gunnarsö är en utmärkt ugglelokal och med lite tur kan man i området höra kattuggla, pärluggla, sparvuggla och hornuggla tidiga vårkvällar. Orrar hörs och tranor och sångsvanar födosöker i kärret liksom många älgar.

Koordinater: SWEREF 99 N, E  6406110,  439585   Gården Gunnarsö

 

Grimsö

 

Hur hittar du dit?

Ta Göteborgsvägen väster ut över Dumme mosse. Alldeles efter att du lämnat mossen ta höger ut mot Olsbo i ungefär 3 km och ställ bilen vid infarten till Axtorp. Sedan går du österut på en skogsbilväg som heter Grimsövägen som efter ca 700 meter slutar med en vändplan.

Koordinater SWEREF 99 N, E   6405330,  439890   Infartsvägen Grimsö

 

Vad kan du se?

Rakt norr om vändplanen och ett par hundra meter nordväst om den går det ut två uddar i mossen av naturskog med tall. De är bra platser för att komma nära större korsnäbb. För att komma ut på själva Grimsö får man gå 300 meter åt nordost över en myrhals som kräver stövlar. I gränsen mellan fastmarken och myrhalsen finns det chans på tjäder. Själva Grimsö är ett gammalt ödetorp som vuxit igen med granskog. Det är kanten mellan skog och som är mest spännande. I söder finns det gott om stora myrstackar. Ett säkert ställe för gröngöling. Om man tar sig så långt man kan åt nordost har man fin sikt över de norra delarna av mossen. Under vårvintern har där man chans på orrar i riktning mot Älgafall och kungsörn i riktning mot Gigeryd. Håll ögonen efter tretåig hackspett bland de ett par tum grova småtallarna i kanten mot myren.

 

Södra Dummemosse

Det är i detta område som det setts Lappuggla samt tretåig hackspett. (klicka på kartan för en större version)