Stadgar

Stadgar för Jönköpings Fågelklubb

 

§ 1. Verksamhet

Jönköpings fågelklubb är en ideell förening med ett övergripande mål att främja kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbygden. Klubben är ansluten till Riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening.

 

Klubben förverkligar detta genom att

anordna sammankomster, exkursioner och kurser

verka för att väcka och underhålla intresse för fågelfaunan och fåglarnas livsbetingelser hos allmänheten

arbeta med ornitologiska undersökningar och dokumentation av fågelfaunan

bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor

sprida information till medlemmar och allmänheten om fåglar och deras livsmiljöer

 

§ 2. Verksamhetsområde

Klubbens verksamhetsområde omfattar Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner.

 

§ 3. Medlemskap

Medlem i klubben är den som betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

Medlemskapet gäller för kalenderår.

Årsmöte kan utse hedersmedlem.

 

§ 4. Organisation

Klubbens fasta organ är årsmöte och styrelse.

 

§ 5 Årsmöte

Klubben håller ordinarie årsmöte under första kvartalet på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

 

Extra årsmöte skall hållas antingen när

– styrelsen och/eller revisorer finner anledning till det

– minst en tiondel av klubbens medlemmar skriftligt begär det och anger ärenden som skall behandlas

 

Kallelse till årsmöte sker genom styrelsens försorg senast 2 veckor före mötet.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Val av rösträknare
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Propositioner som styrelsen förelagt årsmötet
10. Motioner som kommit styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet
11. Bestämmande av årsavgifter för nästkommande kalenderår
12. Val av ordförande och styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av valberedning bestående av minst två personer
15. Övriga frågor

 

Endast ärenden som står på dagordningen får föranleda beslut.

 

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Val och röstning skall ske med slutna sedlar, om någon medlem önskar.

 

§ 6. Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av minst 5 ledamöter.

 

Ordföranden väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

 

Övriga styrelseledamöter väljs för tiden till dess att ordinarie årsmöte hållits under andra året efter valet. Mandattiderna bestäms så, att halva antalet styrelseledamöter väljs varje år.

 

Avgår styrelseledamot innan tiden för dennes uppdrag gått ut, väljs av årsmötet eller extra årsmöte ny ledamot för återstoden av dennes period.

 

Avgående styrelseledamot kan återväljas

 

Styrelsen utser inom eller utom sig de övriga befattningshavare och arbetsgrupper som behövs för klubbens verksamhet.

 

§ 7. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder när minst hälften i styrelsen anser det lämpligt.

 

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

 

Styrelsen avgör tolkning av stadgar då årsmötet ej är samlat.

 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens räkenskaper, för tiden 1 januari till 31 december, skall senast två veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.

 

§ 9. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall ha full insyn i styrelsens arbete och räkenskaper. Revisorerna skall till årsmötet avge berättelse över sin granskning.

 

§ 10. Valberedning

Valberedningen vidtalar och föreslår kandidater till

– Ordförande och styrelseledamöter enligt §5, punkt 12

– revisorer och revisorssuppleant enligt §5, punkt 13

 

§ 11. Ändring av stadgar

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande årsmöten, där åtminstone det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring skall fogas till dagordningen för årsmötena.

 

För beslut om stadgeändring fordras att beslutet bifalls av minst två tredjedelar av de röstande.

 

§ 12. Upplösning

Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten med minst 6 månaders mellanrum, där åtminstone det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Frågan om upplösning skall finnas på dagordningen för årsmötena.

 

För beslut om upplösning fordras att beslutet bifalls av minst två tredjedelar av de röstande.

 

Vid upplösning av klubben skall klubbens tillgångar överlämnas till Sveriges Ornitologiska Förening för att i första hand användas för ornitologisk verksamhet inom klubbens tidigare verksamhetsområde.

 

 

Jönköping

2006-08-27

Namnteckning                                                  Namnteckning

Peter Berglin                                                     Monica Engstrand

Ordförande                                                        Sekreterare

 

 

 

 

 

Efter beslut på årsmötena år 2008 och 2009 har stadgarnas 9§ fått ovanstående lydelse.

 

Ordet ”revisor” har i konsekvens med ändringen i 9§ ersatts med ”revisorer” på två ställen i 5§, i 8§, i 10 § och i rubriken till 9§.

 

Jönköping

2009-03-17

Per Sjöstrand                                         Gunnar Rosqvist

Ordförande                                             Sekreterare